Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

Aspecte tehnice

1.       Solicitantul poate fi o organizație neguvernamentală nou înființată?

Conform Ghidului solicitanților, experiența solicitantului nu reprezintă un criteriu de eligibilitate. Cu toate acestea, grila de evaluarea tehnică și financiară include criterii ce fac referire la experiența solicitantului și partenerului/ilor de care trebuie să țineți cont atunci când scrieți Cererea de finanțare.

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunilor 3.1. Organizații eligibile și 4.2.3. Evaluare tehnică și financiară din Ghidul solicitanților.

 

2.       Ce tipuri de entități pot fi partenerii din Elveția?

Conform Ghidului solicitanților, în cazul parteneriatelor cu entități din Elveția, partenerul/ii pot fi doar organizații neguvernamentale și nonprofit,  constituite conform legislației în vigoare din Elveția și care acționează în domeniul abordat prin proiect.

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunii 3.1.2. Parteneriate și criterii de eligibilitate pentru parteneri/i din Ghidul solicitanților.

 

3.       Parteneriatul reprezintă o condiție de eligibilitate?

Conform Ghidului solicitanților, cererile de finanțare pot fi depuse individual sau în parteneriat cu alte organizații din România și / sau Elveția. Așadar parteneriatul nu reprezintă o condiție de eligibilitate.

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunii 3.1.2. Parteneriate și criterii de eligibilitate pentru parteneri/i din Ghidul solicitanților.

 

4.       Există model pentru Acordul de parteneriat?

Acordul de parteneriat trebuie realizat de către solicitant și partener/i, nu există un model predefinit. Vă recomandăm ca acordul de parteneriat să includă rolul și responsabilitățile fiecărei părți, contribuțiile proprii asumate de părți, inclusiv costurile alocate fiecărui partener din bugetul proiectului.

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunii 3.1.2. Parteneriate și criterii de eligibilitate pentru parteneri/i din Ghidul solicitanților.

 

5.       Solicitantul trebuie să fie acreditat pentru serviciile pe care le furnizează în cadrul proiectului?

Nu este obligatoriu ca serviciile sociale propuse în proiect să fie acreditate, însă recomandăm ca acestea să se acrediteze conform legii nr. 292/2011 a asistenței sociale în timpul implementării proiectului. Costul privind acreditarea acestor servicii este cheltuială eligibilă în cadrul proiectului.

 

6.       Proiectul trebuie să atingă / să aibă beneficiari la nivelul mai multor județe?

Conform Ghidului solicitanților, un proiect care solicită un grant mare este de așteptat să aibă un impact mai larg în ceea ce privește regiunea geografică.

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunii 3.2.2. Locația proiectului din Ghidul solicitanților.

 

7.       Clădirea care va fi modernizată prin proiect poate să fie în proprietatea partenerului?

Conform Ghidului solicitanților, în cazuri excepționale și foarte bine justificate clădirea în care se efectuează modernizarea poate fi în proprietatea partenerului de proiect. În cazul în care cererea de finanțare ar fi recomandată pentru finanțare, Comitetul de selecție poate să decidă să ceară documente justificative suplimentare.

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunilor 3.3 Costuri eligibile (pagina 12) și 4.2.5. Contractare din Ghidul solicitanților.

 

8.       Poate un solicitant să fie partener într-un alt proiect propus?

Conform Ghidului solicitanților, numarul proiectelor în care o entitate poate apărea ca partener nu este limitat. Însă, trebuie să aveți în vedere capacitatea instituțională a entității respective de a se implica în proiectele propuse spre finanțare.

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunii 3.1.2. Parteneriate și criterii de eligibilitate pentru parteneri din Ghidului solicitanților.

9.       Cum se completează Anexa IV - Indicatori de performanță pentru activitățile proiectului a Cererii de finanțare?

La Obiectivul proiectului se vor completa obiectivele specifice proiectului menționate la campul 23  din Cererea de finanțare online.

La Realizări imediate (Output) se vor menționa rezultatele imediate care duc la îndeplinirea obiectivelor specifice proiectului.

La Indicator se vor menționa indicatorii pe baza cărora se evaluează atingerea rezultatelor imediate menționate anterior. La acești indicatori, va trebui sa completați valoarea ce urmează  a fi atinsă la finalul implementării proiectului. De asemenea, în dreptul fiecărui indicator vor fi menționate Sursele și mijloacele de verificare.

Vă rugăm să aveți în vedere că indicatorii trebuie să fie specifici proiectului. În definirea acestora, trebuie să urmariți corelarea cu obiectivele asumate, cu impactul estimat al proiectului și cu indicatorii de program. 

Indicatorii de program menționați în Anexa IV vor fi utilizați doar în măsura în care corespund proiectului propus.

Aspecte financiare

1.       Ce se înțelege prin valoarea/suma totală auditată?

Conform Ghidului solicitanților, rapoartele de audit (intermediar și final) sunt obligatorii și prin urmare, pot fi prevăzute costuri specifice în bugetul proiectului, care sunt eligibile până la un maximum de 3%  din suma totală auditată. Această sumă reprezintă totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunii 3.3. Costuri eligibile (pagina 12) din Ghidul solicitanților.

 

2.       Cum se determină valoarea contribuției în natură?

Contribuția în natură nu poate depăși 5,00% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Aceasta poate avea următoarele forme: muncă voluntară, amortizarea mijloacelor fixe necesare furnizării serviciilor care au legătură cu proiectul. De exemplu, pentru a determina valoarea  muncii voluntare se va lua în considerare timpul dedicat implementării proiectului (în ore / zile) și venitul pe care l-ar realiza o persoană angajată pe un post similar (de preferat în aceeași organizație).

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunii 3.3.4. Finanțare nerambursabilă și cofinanțarea din Ghidul solicitanților.

 

3.       Cofinanțarea poate fi suportată de parteneri?

Cofinanțarea poate fi adusă de către partener/i, indiferent de natura lor (ONG, instituție publică, UAT, partener elvețian), respectând regulile menționate în această privință în Ghidul solicitanților. 

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunii 3.3.4. Finanțare nerambursabilă și cofinanțarea din Ghidul solicitanților.

 

4.       Cofinanțarea trebuie dovedită la depunerea cererii de finanțare?

În momentul depunerii cererii de finanțare nu trebuie dovedită ca organizația solicitantă dispune de sumele care vor acoperii cofinanțarea (contribuția proprie) asumată prin cererea de finanțare și eventual prin contractul de finanțare nerambursabilă.

În rapoartele financiare se va menționa în clar care dintre cheltuielile realizate sunt acoperite de grant și care reprezintă contribuția proprie.

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunii 3.3.4. Finanțare nerambursabilă și cofinanțarea din Ghidul solicitanților.

 

5.       Salariile brute, care includ taxele şi contribuţiile angajatului şi angajatorului, reprezintă costuri eligibile?

Sunt considerate cheltuieli eligibile pe lângă salariile nete ale echipei de proiect, atât contribuțiile salariale obligatorii cât și impozitul pe salarii ale angajatului cât și cele ale angajatorului.

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunii 3.3.1. Costuri directe din Ghidul solicitanților.

 

6.       TVA este cost eligibil dacă nu poate fi recuperat?

Sumele care se trec in Anexa II - Bugetul proiectului vor include și TVA, acesta fiind un cost eligibil în măsura în care nu poate fi recuperată de solicitant şi/sau partener/i conform reglementărilor legale în vigoare.

 

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunii 3.3.3. Costuri neeligibile din Ghidul solicitanților.

 

7.       Componenta de dezvoltarea organizațională este doar pentru organizația solicitantă?

Componenta de dezvoltare organizațională este dedicată exclusiv organizației solicitante. Costurile aferente pot fi de până la 20% din totalul costurilor eligibile dar nu mai mult de 50 000 CHF.

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunii 3.2.4 Activitatile proiectului din Ghidului solicitanților.

 

8.       Care sunt sursele pentru asigurarea cofinanțării?

Cofinanțarea trebuie să provină fie din resurse proprii ale solicitantului (şi/sau ale partenerului/ilor) sau din alte surse de finanţare, altele decât fonduri elvețiene, fonduri europene, granturi norvegiene.

Puteți găsi informații despre acest aspect în cadrul secțiunii 3.3.4 Finantarea nerambursabila si cofinantarea din Ghidului solicitanților.

 

9.       Cofinantarea trebuie dovedită la începutul proiectului?

Cofinanțarea nu trebuie dovedită la începutul proiectului, aceasta trebuie asumată prin contractul de finanțare nerambursabilă. În momentul raportării, se va preciza care dintre costurile realizate sunt acoperite din grant și care din contribuția proprie (cofinanțare).


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact