Home Despre noi Presa Proiecte Achizitii Contact English Romana

 

Totul la puterea ONG

Adoptarea unei legislatii coerente privind finantarea publica a sectorului ONG

Media surselor de venit din surse publice a ONG-urilor din 32 de ţări ce au facut obiectul unui studiu comparativ al Centrului Johns Hopkins[1] este de 34,9%, în condiţiile în care ponderea finanţării publice (granturi de la autorităţi publice româneşti, subvenţii în baza Legii 34/1998 [2] şi contracte de servicii cu autorităţile publice) a ONG-urilor din România este doar de 8,6% [3]. Procentul ajunge la 27,2% doar dacă se adaugă şi finanţările nerambursabile din programe ale Uniunii Europene.

Anul 2009 înregistrează o diminuare semnificativă a volumului finanţărilor publice pentru activităţile desfăşurate de către organizaţiile neguvernamentale: faţă de anii anteriori, finanţarea totală alocată de către instiţutiile publice centrale (ANPDC, ANPH, MMFPS, DRI, MapN, MAE, ICR, DGS, AFM, MTS si AFCN) s-a situat la aproximativ 4 milioane [4] de euro, reprezentând aproximativ 30% din finanţarea similară pentru anul 2006. Mai mult, măsurile luate de Guvernul României pentru diminuarea efectelor crizei economice au condus la o scădere şi mai drastică a fondurilor alocate organizaţiilor neguvernamentale. În condiţiile deficitelor înregistrate de bugetele publice în anii 2009 şi 2010, s-a constatat că autorităţile publice au retras în primă instanţă resursele financiare din serviciile externalizate, în loc să reducă cheltuielile publice cu serviciile proprii (a se vedea situaţia semnalată, de exemplu, de Fundaţia Alpha Transilvană [5]). În cazul sumelor alocate în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială s-a constatat plafonarea în 2010 la suma din 2009 (datele pe 2011 nu sunt încă disponibile).

 

Legislaţia cadru a finanţării din surse publice este constituită din 2 acte normative:

-- Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general [6] – act normativ care lasă la latitudinea autorităţilor/ instituţiilor publice ordonatoare de credit să-şi stabilească singure propriile proceduri de acordare a granturilor, nemodificat substanţial de la emiterea sa în 2005;

-- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii [7] – act normativ care creează baza obţinerii de venituri economice inclusiv pentru entităţile care au un scop social, modificat de mai mult de 10 acte normative ulterioare şi care tratează cu aceeaşi măsură organizaţiile neguvernamentale furnizoare de servicii de interes general cu orice altă societate comercială care este infiinţată în scopul obţinerii de beneficii pentru asociaţii/ acţionarii săi.

Acestor două legi li se alatură mai multe acte normative speciale: Ordonanţa Guvernului nr. 68/ 2003 privind serviciile sociale (susceptibilă de modificări în măsura în care proiectul[8] [9] privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi toate actele normative ulterioare sau subsidiare).

Merită menţionată separat apariţia Legii parteneriatului public – privat nr. 178/ 2010 [10]. Potrivit textului legii, serviciile pot face obiectul unui parteneriat public – privat, ceea ce crează posibilitatea ca o organizaţie neguvernamentală să fie partener privat. Cu toate acestea, normele metodologice le exclud practic prin trimiterea exclusivă la lucrări publice. Mai mult, terminologia specifică folosită în tot cuprinsul actului normativ demonstrează că ONG-urile nu sunt vizate de acesta.

În practică, parteneriatele dintre aceste două tipuri de entităţi există, fiind instituite fie conjunctural, fie în mod eronat în baza Legii nr. 350/ 2005, fie în absenţa oricărui temei legal. O situaţie specială a parteneriatelor publice – private se regăseşte în cadrul programelor din instrumente structurale unde o societate comercială poate deveni parteneră unei autorităţi publice în aceleaşi condiţii ca o organizaţie neguvernamentală, inclusiv în domenii în care, în mod tradiţional, operează numai acestea din urmă (de exemplu Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale din cadrul POSDRU).

Ceea ce se remarcă în general este că rolul de furnizor de servicii de interes general al organizaţiilor neguvernamentale şi scopul lor ce transcende obţinerii de profit nu sunt recunoscute în niciun fel în cazul contractării publice, fie în momentul accesului la proceduri de achiziţii (criterii de eligibilitate mai flexibile sau adaptate unor structuri care nu beneficiază în mod comparabil cu operatorii economici tradiţionali de acelaşi volum de încasări/venituri), fie în momentul executării unui contract încheiat în baza unei proceduri de achiziţie publică (cum ar fi, de exemplu, obligaţia furnizării unei garanţii de bună execuţie, deşi este de notorietate că ONG-urile au un acces aproape inexistent la asemenea produse financiar – bancare). În ianuarie 2011, urmare a Rezoluţiei Parlamentului European INI/2009/2175, Comisia Europeană a elaborat un Ghid pentru achiziţii responsabile social [11], care cuprinde recomandări pentru statele membre de revizuire a reglementărilor şi în special, a practicilor interne în spiritul celor exprimate în ghid. O abordare responsabilă social presupune un proces de planificare a achiziţiilor publice fundamentat riguros de către autoritatea/ instituţia publică iniţiatoare, urmat de includerea unei abordări responsabile social în fiecare fază a procesului de achiziţie publică (definirea specificaţiilor tehnice, selecţia, atribuirea şi executarea contractului).

Valabile atât pentru contractarea de bunuri, servicii sau lucrări, cât şi pentru finanţarea prin granturi a unor proiecte sunt, pe de o parte, necesitatea unei fundamentări şi planificări pe termen mai lung şi, pe de altă parte, în funcţie de o strategie de dezvoltare locală sau adaptată nevoilor celor pe care o instituţie publică îi deserveşte, o aplicare responsabilă şi unitară a procedurilor legale la nivelul tuturor autorităţilor/instituţiilor publice. Ambele observaţii determină alocarea de fonduri în bugetele publice pe baza cunoaşterii nevoilor şi a unei strategii de rezolvare a lor, elaborată în mod transparent şi prin consultare, urmată apoi de o punere în practică la fel de transparentă şi responsabilă [12].

Propuneri:

-- Alocarea de fonduri pentru organizaţiile neguvernamentale, evidenţiate distinct în bugetele autorităţilor publice centrale şi locale, pentru acele domenii în care autoritatea/comunitatea a identificat nevoi cărora organizaţiile neguvernamentale pot răspunde prin intervenţii directe;

-- Adoptarea cât mai rapidă a recomandărilor incluse în Ghidul Comisiei Europene pentru achiziţii responsabile social în legislaţia şi practicile interne de achiziţii publice la nivelul autorităţilor/instituţiilor centrale şi locale;

-- Facilitarea accesului organizaţiilor neguvernamentale la achiziţiile publice prin adoptarea unor prevederi similare celor aplicabile întreprinderilor mici şi mijlocii [13];

-- Promovarea unui set de proceduri şi ghiduri de aplicare a mecanismelor de finanţare în baza Legii nr. 350/ 2005, care să permită un nivel de înţelegere al legii, similar la nivelul tuturor autorităţilor/instituţiilor publice şi care să includă în mod obligatoriu angajamentul de a fundamenta şi planifica aceste fonduri prin consultare şi în mod transparent;

-- Inventarierea tuturor mecanismelor de finanţare directă din fonduri publice şi evaluarea lor din punctul de vedere al eficienţei şi tratamentului egal şi transparent în care sunt elaborate şi implementate.

de lege înaintat în Senat în martie 2011 va fi adoptat), Legea nr. 34/ 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică ce administrează unităţi de asistenţă socială sau setul de acte normative care reglementează administrarea asistenţei acordată României post aderării sale la Uniunea Europeană (pornind de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009

Concluzii ale atelierului pe aceasta tema, desfasurat in cadrul conferintei: “Realizari si provocari pentru viitor”, care a avut loc la Bucuresti in data de 31 martie.


[1] Walter W. Powell (editor), The nonprofit Sector: a Research Handbook, ed. A II-a, Yale University Press, 2006

[2] Legea nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oificial nr.29 din 27 ianuarie 1998

[3] Sursa: Barometrul Liderilor ONG, FDSC, 2010.

[4] 16 502 555 lei, conform datelor furnizate de institutiile mentionate, conform raportului Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinţe, provocări.

[5] Petitie pentru sustinerea centrului de zi si ambulatoriu pentru copii cu dizabilitati severe perseverenta

[6] Publicată în Monitorul Oficial nr. 1128 din 14 decembrie 2005

[7] Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare

[8] A se vedea şi secţiunea 4 din acest document - Susţinerea subsidiarităţii şi descentralizarea serviciilor publice de interes general

[9] Publicată în Monitorul Oficial nr.413 din 17 iunie 2009, cu modificările ulterioare

[10] Publicată în Monitorul Oficial nr. 676 din 5 octombrie 2010

[11] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=en&pubId=606&type=2&furtherPubs=yes

[12] “Din păcate, de cele mai multe ori, finanţarea proiectelor din bani publici (la nivel local sau judeţean) este decisă de gradul de <> dintre o organizaţie şi respectiva instituţie publică. Nu există o evaluare justă şi transparentă a proiectelor!” Sursa Barometrul Liderilor ONG 2010

[13] Potrivit prevederilor articolului 16 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, "Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia de participare şi de garanţia de bună-execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii".


Home Despre FDSC Presa Proiecte Achizitii Contact